ඓක්‍යය
ඓරාවණ
ඓතිහාසික
ඓශ්චර්යය
ඓවරී
ඓශ්වර්යා
ඓදාරිකා

ඖ - වචන

ඖෂධීය
ඖෂධ
ඖචිත්‍යය
ඖෂධාලය
ඖරස
ඖකි
ඖදාරික

ඡ - වචන (මහප්‍රාණ)

ලාංඡනය
ඡන්න
ඡන්දය
ඡායාව
සකච්ඡාව
ඡේදය
කච්ඡපුට
සිහිමුර්ඡා
ඡත්‍රය

ඛ - වචන (මහප්‍රාණ)

නිජ
සුනඛයා
ප්‍රමුඛ
ශාඛාව
ලේඛනය
ඛාදනය
ලේඛකයා
ලේඛක

ඨ - වචන (මහප්‍රාණ)

පාඨකයා
පාඨමාලාව
කනිෂ්ඨ
පෘෂ්ඨය
ධර්මිෂ්ඨ
පාඨශාලාව
ගෝඨාභය
අහිගුන්ඨිකයා

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...