තෙමෙනවා...


ඉඩෝර වලට අහු වෙලා.... ඉරි තැලිලා තිබුණු හිත....
තෙමුවේ නුබයි......
වෙන කාටත් වඩා...... උඹ මට ලං උනා යයි හැගේ මට.....
මේක තමා ආදරය .... නුඹයි මට ආදරය කියලා දුන්නේ...
කලින් අවේ නියග ව්තරමයි.... දැන් නම් මොරසුරන වැස්ස...
ආසයි ඒ වැස්සේ තෙමෙන්න සදහට .. පොඩි බයකුත් නැතුව නෙවේ ...

ආයේම ඉඩෝරය ඒවිද...

තෙමෙන හිතක්......


0 අදහස්:

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...