4 අදහස්:

Anonymous said...

හරි හරි ඔයාට අපි ඉලංදාරියාගේ ලක්ෂ පහ දෙන්නම්.

අනුන්ගේ ඒවාට පුක දෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ වැඩක් බලන් හිටපන්

Anonymous said...

හරි හරි ඔයාට අපි ඉලංදාරියාගේ ලක්ෂ පහ දෙන්නම්.

නචියා said...

@ Anonymous -
මම කරන්නෙ මට ඕන දේ. උඹට නෙමේ කාටවත් ඒක නවත්වන්න බෑ. උඹගෙ කොන්ද පොඩ්ඩක් අතගාලා බලපන් තියනවද් අ කියලා. ඉතුරු ටිකත් කිව්වා කියලා හිතාගනින්.....

Anonymous said...

සුභාෂ් අයියලා එක්ක කතා කරලා බලන්න අයියා

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...